Disclaimer


Deze website https://www.wild-heart.be is eigendom van Nathalie Verkindere, handel drijvend onder de benaming "WILD at HEART", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Hazegoedweg 22, ingeschreven in de KBO en BTW-register onder nummer BE 0 885 511 416, IBAN BE 53 7310 4586 9453,  e-mail nathalie@wild-heart.be.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.


INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op https://www.wild-heart.be is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker beschouwd worden.

We leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. WILD at HEART kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site.

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via nathalie@wild-heart.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. WILD at HEART geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

WILD at HEART kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links, hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. WILD at HEART verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk  arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.


PRIVACYBELEID

WILD at HEART hecht het grootste belang aan de privacy van de gebruikers van haar site. De verantwoordelijke voor de verwerking, Nathalie Verkindere, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de Privacyverklaring die u hier kan terugvinden.


LET'S CONNECT !Nathalie Verkindere
WILD at HEART - Roeselare - nathalie@wild-heart.be - BTW 0 885 511 416

Copyright Nathalie Verkindere 2022
Pictures by Christine Smeyers