Privacy

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Nathalie Verkindere, handel drijvend onder de benaming "WILD at HEART", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Hazegoedweg 22, ingeschreven in de KBO en het BTW-register onder nummer BE 0885 511 416, IBAN  BE53 7310 1206 3438, email nathalie@wild-heart.be, URL https://wild-heart.be .

Tenzij anders vermeld is Nathalie Verkindere verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens, in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna Wbp),  die verzameld worden en die gebruikt worden. Lees  deze Privacyverklaring aldus grondig door. Deze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden.

De privacy van uw persoonsgegevens zijn prioriteit voor ons. Bijgevolg gaan we zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren. Door gebruik te maken van deze site gaat u  akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Uw gegevens zijn absoluut veilig en worden nooit aan derden verkocht. 

Persoonsgegevens
Wanneer u zich online aanmeldt voor een gratis weggever, de nieuwsbrief, het contactformulier invult, een cursus volgt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf vrijwillig verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn: voor- en achternaam; e-mailadres;( persoonlijke) website; telefoonnummer; bedrijfsnaam; straat en huisnummer; woonplaats; BTW nummer.
Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met onze website door middel van cookies (Google Analytics) en vergelijkbare technologie. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld en worden automatisch na 7 dagen verwijderd.
Tenslotte kunnen we ook informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

Beveiliging en opslag
We nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.
We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico's en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte gebracht worden.
De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan , met servers buiten de Europese Unie, gebeurt de verwerking conform het EU-US Privacy Shield Framework. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding naar de verschillende servers.

Meldplicht datalekken
 WILD at HEART kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij een ernstig datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.
 Op 31 december 2020 zijn er geen datalekken  geweest bij WILD at HEART.

Toegang en transfer aan derden
De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, nog gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer, hosting, mailingprovider, verstrekken van trainingen, verwerking van facturatiegegevens, forms&survey creatie. We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om een inschrijving te voltooien of diensten te leveren die u geautoriseerd hebt, en alleen met agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van WILD at HEART.
Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.
Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

Verwerkingsdoeleinden
De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het aanbieden van onze diensten, het beheer en de afhandeling van uw inschrijving of aanvraag (traject- en aanvraagbeheer, facturatie,...) of in het kader van onze samenwerking. Daarnaast willen we de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. Tenslotte zullen we de gegevens gebruiken om u te (kunnen) informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kan u vinden op de website van ConsuWijzer.
 
Advertentiecookies
Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (Double Click) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kan u hier vinden.
 
Social media
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze social media te delen op onze website. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst.
Lees de privacy-verklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met u te delen:
 
  
Links
Op onze website zal u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten onze website.
Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
 
Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor mails, wordt u op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijft u nog maximaal een jaar in het systeem tot  de uitschrijflijst volledig verwijderd is.
Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechtsgronden
De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw inschrijving of aanvraag te registreren, om u te informeren met nieuwsbrieven en weggevers, om onze diensten en de inhoud van onze trajecten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren, om u op de hoogte te stellen van software-updates of voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden. Deze Privacyverklaring zorgt ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

Rechten en klachten
U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kan u een schriftelijk inzageverzoek doen.
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast hebt u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens.
Ook hiervoor kan u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen  de 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail.
U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via nathalie@wild-heart.beIndien u alsnog een vraag of een klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan nathalie@wild-heart.be.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 2 274 48 00, e-mail commission@privacycommission.be.

Wijzigingen Privacyverklaring
Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen.

Contact
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacybeleid, kan u terecht bij nathalie@wild-heart.be en op https://www.wild-heart.be.

Roeselare, maart 2021
LET'S CONNECT !Nathalie Verkindere
WILD at HEART - Roeselare - nathalie@wild-heart.be - BTW 0 885 511 416

Copyright Nathalie Verkindere 2022
Pictures by Christine Smeyers